Hugenote Kollege en Adv Thuli Madonsela gesels saam oor innoverende sosiale leiers

“Social leaders serve and bless others. They create beauty in the world, lift the vision of mankind, broaden our possibilities, and deepen or life experiences.”- Centre for social leadership. A fresh vision for old problems (2009)

Op Dinsdag, 30 Mei 2017, het HugenoteKollege ‘n nuweveldtoggenaamd “Buiding a next generation of innovative social leaders” by ‘n spoggeleentheid in Franschhoek, bekendgestel. Die gassprekervir die aand, die inspirerendeAdvokaat Thuli Madonsela wat in eiereg ‘n innoverendesosialeleier is, het behoorlik die gasteaanhaarlippelaat hang.

HugenoteKollege, ‘n Christelikeprivaatopleidingsinstansie wat spesialiseer in die opleiding van leiers in teologieenbedieningsowel as professionelepersone in die maatskaplikewelsynsektor, is bekendvir die sosialeleiers wat hullejaarlikslewer, landburgers met ‘n roeping wat in die Kollege se stigter, dr Andrew Murray, se voetsporevolg om ‘n verskil in hulgemeenskappetemaak. Onsmoetooknie van andersoortgelykeleiersvergeetnie, oud-president Nelson Mandela, aartsbiskop Desmond Tutu, dr Beyers Naude is maar enkelevoorbeelde – “ordinary men and women of virtue, wisdom, diplomacy and courage who inspires greatness in others and move the course of liberty” soos so goeddeur die George WytheUniversiteit se missieopgesom.

Die nuweveldtog van HugenoteKollege is daaropgefokus om ondersteuningtebekomvirspesifiekeprojektebinne die Kollegeen so by tedra tot toerusting van die volgendegenerasie van innoverendesosialeleiersdeur die volg van kursusse in die programme teologieenbediening, asookmaatskaplikehervorming. Maar ook om die belangrikheid van sosialeleiersen mentors aan die jeug van Suid-Afrika teverduidelik.

Advokaat Madonsela het aangesluit by die boodskapenklemgelê op die belangrikheid om tebelê in die jeug van die land. “Eksien ‘n toekomswaargeen kind uitgesluit word van enigetersiêre studies weens die gebrekaanfondse of infrastruktuurnie. Ekdroom van ‘n opvoedingsomgewingwaarnieeenonsedelikelewensomstandighedehoefteverduurterwille van onderwys- enopvoedingsinhoud wat nierasse-, geslags- enandersosialestereotipes of historieseongeregtighedeversterknie.” het sygesê.

FotoOnderskrif: (van links naregs) Ds NelisJanse van Rensburg (Moderator van AlgemeneSinode van die NG Kerken Wes-enSuid-Kaapprovinsie), advokaat Thuli Madonsela endr Willie van der Merwe (Rektor: HugenoteKollege)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *